Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Internationella relationer m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-03 9 0 0

Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-24 0 0 0

En drönarstrategi för Europa

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-25 0 0 0

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-25 0 0 0

Riksrevisionens årsredovisning för 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-25 0 0 0

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Nationellt professionprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-26 0 0 0

Folkbildningsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-29 0 0 0

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-29 0 0 0

Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-31 0 0 0

Strategisk exportkontroll 2022 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-02 0 0 0

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-02 0 0 0

Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-02 0 0 0

En ny lag om ordningsvakter

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-02 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-02 0 0 0

Riksdagens arbetsformer m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 15 0 0

Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 15 0 0

Mineralpolitik

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 19 0 0

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-08 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-09 0 0 0

Riksrevisionens rapport om åtgärder med anledning av trakasserier, hot och våld vid statliga myndigheter

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-09 0 0 0

Indelning i utgiftsområden

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-12 0 0 0

Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-31 13 0 0

Försök till subventionsmissbruk

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-31 17 0 0

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-31 15 0 0

Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-20 28 0 0

Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

Riksdag Sverige Sweden 2023-08-17 0 0 0

Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Trafiksäkerhet

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-14 0 0 0

Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-15 0 0 0

Järnvägsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-15 0 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Årsredovisning för staten 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Utbetalningsmyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Vårändringsbudget för 2023

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-16 0 0 0

En tillfällig allmän flaggdag för att högtidlighålla 50-årsdagen av konungens trontillträde

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-19 0 0 0

Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-20 0 0 0

Ny mervärdesskattelag

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-14 0 0 0

Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-14 0 0 0

Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2023-06-21 0 0 0

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-22 24 0 0

2022 års rapport om rättsstatsprincipen

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-22 24 0 0

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-27 16 0 0

Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-23 20 0 0

Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

EU:s nya tågpassagerarförordning

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Mänskliga rättigheter

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Övergripande skolfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-01 0 0 0

Övergripande miljöfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-05 0 0 0

Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-05 0 0 0

Terrorism

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-05 0 0 0

Spelfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-10 0 0 0

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-11 0 0 0

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-12 0 0 0

Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-12 0 0 0

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-12 0 0 0

Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-24 25 0 0

Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-24 19 0 0

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Riksdag Sverige Sweden 2023-03-24 26 0 0

Vägtrafik- och fordonsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-15 0 0 0

Skogspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-15 0 0 0

Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Riksdag Sverige Sweden 2023-04-05 6 0 0

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-17 0 0 0

Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-17 0 0 0

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – upphävande

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-11 0 0 0

Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-11 0 0 0

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Riksdag Sverige Sweden 2023-05-18 0 0 0

Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

Riksdag Sverige Sweden 2023-09-11 0 0 0