Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-19 30 0 0

En ny biobankslag

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-19 26 0 0

En förstärkt spelreglering

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 42 0 0

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 43 0 0

Anmälan av föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer ska ges tillfälligt skydd

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 38 0 0

Förvalsalternativet inom premiepensionen

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 42 0 0

Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 36 0 0

Bolags rörlighet över gränserna inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 40 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Riksdag Sverige Sweden 2022-09-06 78 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

Riksdag Sverige Sweden 2022-09-06 76 0 0

Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-14 41 0 0

Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-02 54 0 0

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-02 52 0 0

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-21 37 0 0

Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-20 31 0 0

Kommissionens arbetsprogram 2023

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-05 37 0 0

Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-05 36 0 0

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-05 37 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling

Riksdag Sverige Sweden 2022-10-11 51 0 0

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-25 38 0 0

Stärkt system för samordningsnummer

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-25 40 0 0

Riksrevisorns årliga rapport 2022

Riksdag Sverige Sweden 2022-10-28 49 0 0

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-14 35 0 0

Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-17 34 0 0

Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-17 37 0 0

Rätt till betalkonto i fler banker

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-02 34 0 0

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-02 32 0 0

En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-02 31 0 0

BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

Riksdag Sverige Sweden 2022-10-21 46 0 0

Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Riksdag Sverige Sweden 2022-10-21 56 0 0

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-16 32 0 0

Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-16 31 0 0

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-16 36 0 0

Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-18 38 0 0

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-18 34 0 0

Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-18 36 0 0

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-18 37 0 0

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-15 27 0 0

Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-01 39 0 0

Höständringsbudget för 2022

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-09 27 0 0

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-28 35 0 0

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-28 34 0 0

Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-28 33 0 0

Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-28 34 0 0

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

Riksdag Sverige Sweden 2023-01-23 4 0 0

Arrestantvakter och transportuppdrag

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-11 37 0 0

Snabbare lagföring av brott

Riksdag Sverige Sweden 2022-11-11 42 0 0

Statens budget 2023 – Rambeslutet

Riksdag Sverige Sweden 2022-12-13 29 0 0