Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-24 33 0 0

Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-11 20 0 0

Sjöfartsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-11 18 0 0

Klimatpolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 29 0 0

Försvarsmaktens personal

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 32 0 0

Bostadspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 29 0 0

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-08 48 0 0

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 28 0 0

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 5 0 0

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 4 0 0

Våldsbrott och brottsoffer

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 5 0 0

Riksrevisionens årsredovisning för 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 4 0 0

Folkhälsofrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-10 5 0 0

Radio och tv i allmänhetens tjänst

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-09 44 0 0

Fiskeripolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-09 43 0 0

Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 29 0 0

En ny konsumentköplag

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 33 0 0

Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-12 16 0 0

Kultur för alla

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-12 17 0 0

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-12 19 0 0

Nya regler för organdonation

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-11 5 0 0

Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 28 0 0

Luftfartsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 31 0 0

Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 28 0 0

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 30 0 0

Konsumenträtt

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 32 0 0

Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-12 5 0 0

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-12 4 0 0

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 4 0 0

Skärpta straff för knivbrott

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 4 0 0

Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 4 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 3 0 0

Kommissionens meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 3 0 0

Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 3 0 0

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 3 0 0

Effektivare bevisupptagning inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 4 0 0

Yrkestrafik och taxi

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 3 0 0

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 3 0 0

Sekretess för ljuddämpare

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 2 0 0

Skärpt straff för gravfridsbrott

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 2 0 0

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 4 0 0

Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 4 0 0

E-hälsa m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 2 0 0

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 32 0 0

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 16 0 0

Arbetskraftsinvandring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 17 0 0

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 18 0 0

Internationellt utvecklingsbistånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 17 0 0

Straffrättsliga frågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 16 0 0

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-10 41 0 0

Cykelfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-31 30 0 0

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 28 0 0

Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-16 2 0 0

Val och beslut i kommuner och regioner

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-16 1 0 0

Ett moderniserat konsumentskydd

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-16 1 0 0

Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-01 29 0 0

Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-18 0 0

Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-21 11 0 0

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 28 0 0

Jordbrukspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 28 0 0

Grundläggande om utbildning

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 28 0 0

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 26 0 0

Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 11 0 0

Skatteförfarande och folkbokföring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 10 0 0

Vapenfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 13 0 0

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 11 0 0

Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 11 0 0

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 11 0 0

Socialtjänstfrågor – barn och unga

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-19 0 0

Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 9 0 0

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 12 0 0

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 11 0 0

Hushållningen med mark- och vattenområden

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 11 0 0

Vissa säkerhetspolitiska frågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-15 41 0 0

Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 24 0 0

Kriminalvårdsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 26 0 0

Folkbildning och spelfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 24 0 0

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 27 0 0

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-26 13 0 0

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 9 0 0

Djurskydd

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 9 0 0

Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 9 0 0

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 9 0 0

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 9 0 0

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Ändrade regler om säkerställda obligationer

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 0 0

Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 25 0 0

Mervärdesskatt

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 24 0 0

Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 25 0 0

Skärpta straff för grova trafikbrott

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 27 0 0

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 25 0 0

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 23 0 0

Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-17 37 0 0

Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-17 33 0 0

Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-17 37 0 0

Företag, kapital och fastighet

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 9 0 0

Kultur och fritid för barn och unga

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 10 0 0

Kulturarvsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 8 0 0

Familjerätt

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 9 0 0

Hyresrätt m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 10 0 0

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-18 34 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-18 35 0 0

Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-18 37 0 0

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-18 32 0 0

Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-29 10 0 0

Socialtjänstens arbete m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-29 9 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-18 31 0 0

Vårdfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 35 0 0

Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 47 0 0

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 28 0 0

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 32 0 0

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 33 0 0

Vattenvård

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 5 0 0

Ekonomisk familjepolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 5 0 0

Unga lagöverträdare

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 6 0 0

Polisfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 7 0 0

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-22 32 0 0

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-22 28 0 0

Äldrefrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-22 32 0 0

Idrott och friluftsliv

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-03 7 0 0

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-04 6 0 0

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-04 6 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-23 30 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv med regler för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för skatteändamål

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-23 26 0 0

Processrättsliga frågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-23 29 0 0

Naturvård och biologisk mångfald

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 5 0 0

Socialförsäkringsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 6 0 0

Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 6 0 0

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 7 0 0

Biometri i brottsbekämpningen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 5 0 0