Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Nato och arbetet mot kärnvapen

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-10 45 0 0

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-10 41 0 0

Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-24 99 0 0

Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-11 78 0 0

Sjöfartsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-11 78 0 0

Klimatpolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 90 0 0

Försvarsmaktens personal

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 98 0 0

Bostadspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 90 0 0

Klampning av fordon

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-16 43 0 0

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-16 47 0 0

Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-16 46 0 0

Vägar till hållbara vattentjänster

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-16 41 0 0

Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-16 46 0 0

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 85 0 0

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 61 0 0

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 63 0 0

Våldsbrott och brottsoffer

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 66 0 0

Riksrevisionens årsredovisning för 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-09 62 0 0

Folkhälsofrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-10 67 0 0

Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 88 0 0

Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-12 80 0 0

Kultur för alla

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-12 81 0 0

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-12 85 0 0

Nya regler för organdonation

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-11 64 0 0

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-24 59 0 0

Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 89 0 0

Luftfartsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 98 0 0

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 88 0 0

Konsumenträtt

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 94 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Riksdag Sverige Sweden 2022-09-06 5 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-17 39 0 0

En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-17 43 0 0

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-17 44 0 0

Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-17 45 0 0

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-17 53 0 0

Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 87 0 0

Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-12 67 0 0

Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-12 58 0 0

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-08 46 0 0

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 64 0 0

Skärpta straff för knivbrott

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 58 0 0

Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 64 0 0

Kommissionens meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 64 0 0

Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 60 0 0

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 76 0 0

Effektivare bevisupptagning inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 67 0 0

Yrkestrafik och taxi

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 62 0 0

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 57 0 0

Sekretess för ljuddämpare

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 67 0 0

Skärpt straff för gravfridsbrott

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 56 0 0

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 50 0 0

Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 51 0 0

E-hälsa m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 54 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-13 58 0 0

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 92 0 0

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 72 0 0

Arbetskraftsinvandring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 73 0 0

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 74 0 0

Internationellt utvecklingsbistånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 69 0 0

Straffrättsliga frågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-13 74 0 0

Cykelfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-31 88 0 0

Rättelse i rättegångsbalken

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-17 35 0 0

En ny konsumentköplag

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-25 94 0 0

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-28 82 0 0

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 44 0 0

Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 44 0 0

Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 41 0 0

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 39 0 0

Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 34 0 0

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 43 0 0

Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-16 49 0 0

Val och beslut i kommuner och regioner

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-16 50 0 0

Ett moderniserat konsumentskydd

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-16 51 0 0

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 38 0 0

Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-01 85 0 0

Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-09 39 0 0

Extra ändringsbudgetar för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-21 29 0 0

Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-01 46 0 0

Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-18 48 0 0

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-01 45 0 0

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-10 40 0 0

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-10 40 0 0

In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-10 37 0 0

Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-21 66 0 0

Sekretess hos två kommissioner

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-02 47 0 0

Fri- och rättigheter m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-02 45 0 0

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 89 0 0

Jordbrukspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 87 0 0

Grundläggande om utbildning

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 85 0 0

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-04 84 0 0

Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 60 0 0

Skatteförfarande och folkbokföring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 59 0 0

Vapenfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 65 0 0

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 60 0 0

Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 58 0 0

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-22 59 0 0

Socialtjänstfrågor – barn och unga

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-19 53 0 0

Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 60 0 0

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 58 0 0

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 59 0 0

Hushållningen med mark- och vattenområden

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-25 57 0 0

Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 73 0 0

Kriminalvårdsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 87 0 0

Folkbildning och spelfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 81 0 0

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-06 91 0 0

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-26 63 0 0

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 42 0 0

Åtgärder mot personer som blockerar vägar

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 42 0 0

Redovisning av skatteutgifter 2022

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 48 0 0

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 45 0 0

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 41 0 0

Infrastrukturfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 46 0 0

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 44 0 0

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 46 0 0

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 44 0 0

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-03 45 0 0

Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-22 39 0 0

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-22 39 0 0

Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-22 37 0 0

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 59 0 0

Djurskydd

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 58 0 0

Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 61 0 0

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 60 0 0

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 52 0 0

Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 44 0 0

Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 48 0 0

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 54 0 0

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 49 0 0

Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 45 0 0

Ändrade regler om säkerställda obligationer

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-20 50 0 0

Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 82 0 0

Mervärdesskatt

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 83 0 0

Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 83 0 0

Skärpta straff för grova trafikbrott

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 88 0 0

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 90 0 0

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-08 81 0 0

Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-13 39 0 0

Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-13 38 0 0

Företag, kapital och fastighet

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 61 0 0

Kultur och fritid för barn och unga

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 60 0 0

Kulturarvsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 58 0 0

Familjerätt

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 60 0 0

Hyresrätt m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-28 60 0 0

Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-29 58 0 0

Socialtjänstens arbete m.m.

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-29 57 0 0

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-06 41 0 0

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-06 43 0 0

Regional fysisk planering i Hallands län

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-06 44 0 0

Tryggare bostadsrätt

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-06 46 0 0

En ny lag om företagsrekonstruktion

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-06 41 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

Riksdag Sverige Sweden 2022-09-06 6 0 0

Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 48 0 0

Betaltjänstfrågor – några förtydliganden

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 49 0 0

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 51 0 0

Idéburen välfärd

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 47 0 0

Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 51 0 0

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 49 0 0

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 46 0 0

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 46 0 0

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 50 0 0

Vårdfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 97 0 0

Utlänningar i Sverige utan tillstånd

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 127 0 0

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 86 0 0

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 94 0 0

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-21 93 0 0

Ett bättre premiepensionssystem

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 47 0 0

Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser

Riksdag Sverige Sweden 2022-04-27 63 0 0

Vattenvård

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 61 0 0

Ekonomisk familjepolitik

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 52 0 0

Unga lagöverträdare

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 58 0 0

Polisfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-02 55 0 0

Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 52 0 0

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-22 87 0 0

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-22 81 0 0

Äldrefrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-22 89 0 0

Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-14 35 0 0

Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-14 34 0 0

Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-14 28 0 0

Interparlamentariska unionen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-24 49 0 0

Europarådet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-24 47 0 0

Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-24 45 0 0

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-04 53 0 0

Idrott och friluftsliv

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-03 62 0 0

Hittegods i kollektivtrafiken

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 50 0 0

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-04 54 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-23 82 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv med regler för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för skatteändamål

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-23 73 0 0

Processrättsliga frågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-03-23 80 0 0

Uppskov med behandling av vissa ärenden

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-15 38 0 0

Ordning och reda på avfallet

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-15 38 0 0

Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-15 36 0 0

Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-15 32 0 0

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Riksdag Sverige Sweden 2022-06-15 29 0 0

Naturvård och biologisk mångfald

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 58 0 0

Socialförsäkringsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 55 0 0

Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 59 0 0

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 53 0 0

Biometri i brottsbekämpningen

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-06 58 0 0

Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

Riksdag Sverige Sweden 2022-05-23 49 0 0