Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Riksdagens arbetsformer

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 11 0 0

Högskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 7 0 0

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 11 0 0

Punktskatt och tull

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 12 0 0

Förbättrade möjligheter att ändra kön

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 7 0 0

Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-15 9 0 0

Säkerhetszoner

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-10 19 0 0

Militära frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 24 0 0

Näringspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 22 0 0

Samhällets krisberedskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 21 0 0

Regelförenkling för företag

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 22 0 0

Äldreomsorg

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 23 0 0

Riksrevisionens rapport om Riksbankens tillgångsköp

Riksdag Sverige Sweden 2024-04-08 19 0 0

Författningsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 54 0 0

Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 47 0 0

Handelspolitik

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 47 0 0

Elmarknadsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 50 0 0

Fri- och rättigheter

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 50 0 0

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 47 0 0

Barn och unga inom socialtjänsten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 46 0 0

Riksrevisionens rapport om förändrade inkomstskatteregler 2011–2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-29 45 0 0

Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 58 0 0

Rapport om subsidiaritet och proportionalitet och om förbindelserna med de nationella parlamenten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 66 0 0

Mellanöstern och Nordafrika

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-20 64 0 0

Folkhälsa

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 63 0 0

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 59 0 0

En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 59 0 0

Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 54 0 0

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 58 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om att underlätta gränsöverskridande lösningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-18 56 0 0

Det schabloniserade föräldraavdraget

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 73 0 0

Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 69 0 0

Kulturarv

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 72 0 0

Public service och film

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 71 0 0

Det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-12 58 0 0

Offentlig förvaltning

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 94 0 0

Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 75 0 0

Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 77 0 0

Folkbildning

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 87 0 0

Kommunala och regionala frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-03-07 92 0 0

Gymnasieskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 121 0 0

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 93 0 0

Socialavgifter

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 110 0 0

Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 96 0 0

Förskolan

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 112 0 0

Kommunala frågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 113 0 0

Pensioner

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 133 0 0

Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-26 119 0 0

Immaterialrättsfrågor

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 87 0 0

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 77 0 0

2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 85 0 0

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 87 0 0

Arbetsrätt

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 83 0 0

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-13 92 0 0

2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 78 0 0

Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 92 0 0

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 81 0 0

Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 75 0 0

Försvarspolitik och totalförsvar

Riksdag Sverige Sweden 2024-02-06 82 0 0

En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 61 0 0

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 64 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 77 0 0

Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 70 0 0

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 71 0 0

Läkemedel och tandvård

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-29 77 0 0

Preventiva vistelseförbud

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-24 73 0 0

En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 75 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om internprissättning

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 76 0 0

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

Riksdag Sverige Sweden 2024-01-22 86 0 0

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 83 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om inrättande av ett huvudkontorsbaserat skattesystem för mikroföretag samt små och medelstora företag och om ändring av direktiv 2011/16/EU

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 66 0 0

Stärkt tillgång till läromedel

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 72 0 0

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 74 0 0

Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-18 73 0 0

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 74 0 0

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 71 0 0

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 78 0 0

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 79 0 0

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 79 0 0

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 80 0 0

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-11 76 0 0

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-05 81 0 0

Kommissionens arbetsprogram 2024

Riksdag Sverige Sweden 2023-12-04 78 0 0

En effektivare upphandlingstillsyn

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-29 84 0 0

Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-28 85 0 0

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 89 0 0

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 79 0 0

Ny kärnkraft i Sverige

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 85 0 0

Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 81 0 0

Statens budget 2024 – Rambeslutet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 88 0 0

Höständringsbudget för 2023

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 83 0 0

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 89 0 0

Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-27 86 0 0

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens hantering av mängdbrott

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 75 0 0

Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 79 0 0

Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 74 0 0

Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 73 0 0

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 70 0 0

Auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och digital post

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 71 0 0

Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 77 0 0

Ersättning för Riksbankens deltagande i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning avseende skuldavskrivning beträffande Somalia

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 67 0 0

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 76 0 0

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot organiserad brottslighet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 73 0 0

Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 72 0 0

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 79 0 0

Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 76 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-20 78 0 0

Ett hållbart mediestöd för hela landet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-14 70 0 0

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2022

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 62 0 0

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 66 0 0

Nya verksamheter i utsläppshandelssystemet

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 61 0 0

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 56 0 0

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 67 0 0

Utökad rätt för elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan att läsa nationella minoritetsspråk

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-13 66 0 0

Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-08 60 0 0

Ledarhundar

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 59 0 0

Vissa frågor om justitieråd och om advokater

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 56 0 0

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 60 0 0

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Riksdag Sverige Sweden 2023-11-06 59 0 0

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-25 61 0 0

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 69 0 0

EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 73 0 0

En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 72 0 0

Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 65 0 0

Riksrevisorns årliga rapport 2023

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 67 0 0

Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 67 0 0

Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 66 0 0

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 64 0 0

Effektivare luftkvalitetsarbete

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 73 0 0

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om fastställande av unionens tullkodex och inrättande av Europeiska unionens tullbyrå

Riksdag Sverige Sweden 2023-10-23 57 0 0