Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om å støtte opprettelsen av et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina

Stortinget Norway 2023-02-01 36 0 0

Representantforslag om en plan for enøk

Stortinget Norway 2022-12-19 62 0 0

Representantforslag om å redusere etterslepet i finansieringen av idrettsanlegg

Stortinget Norway 2023-03-09 16 0 0

Representantforslag om å prioritere E39 Veibust-Blindheim-Breivika

Stortinget Norway 2023-02-10 34 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle, Turid Kristensen og Anne Kristine Linnestad om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi

Stortinget Norway 2022-10-05 71 0 0

Representantforslag om en mer bærekraftig handlingsregel

Stortinget Norway 2023-02-17 30 0 0

Representantforslag om forskning på trygg kjernekraft og opprettelse av en kjernekraftmyndighet

Stortinget Norway 2023-02-10 31 0 0

Representantforslag om en verdig eldreomsorg og et anstendig tilbud til brukere av hjemmetjenester og til beboere i sykehjem

Stortinget Norway 2023-02-01 33 0 0

Representantforslag om fleksibel sykepengeordning for kreftpasienter og andre i lengre behandling

Stortinget Norway 2023-02-10 37 0 0

Representantforslag om nedskalere miljøfiendtlige motorveier

Stortinget Norway 2023-03-27 4 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken, Marian Hussein og Freddy André Øvstegård om ein ny Myanmar-strategi for frigjering og demokratisering

Stortinget Norway 2023-02-02 25 0 0

Representantforslag om behovet for kjernekraft i Norge

Stortinget Norway 2023-02-10 32 0 0

Representantforslag om boliger for folk, ikke for bolighaier

Stortinget Norway 2022-10-13 97 0 0

Representantforslag om satsing på forebygging av negative konsekvenser som følge av foreldres uhelse de første 1 001 dagene av barns liv - fra svangerskapet til barnet fyller to år, for hele familien.

Stortinget Norway 2022-10-17 60 0 0

Representantforslag om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen

Stortinget Norway 2022-10-26 85 0 0

Representantforslag om en nasjonal minnedag for ofrene etter holocaust

Stortinget Norway 2022-12-20 58 0 0

Representantforslag om lovregulering av skjulte etterforskningsmetoder

Stortinget Norway 2023-03-16 16 0 0

Representantforslag om å unnta studentboliger og la kommuner helt eller delvis unnta klima- og miljøvennlige bygg fra eiendomsskatt

Stortinget Norway 2023-03-16 11 0 0

Representantforslag om et landsomfattende tilsyn med norsk eldreomsorg og tiltak for å forbedre situasjonen raskt

Stortinget Norway 2023-02-13 31 0 0

Representantforslag om å heve strafferammen for menneskehandel

Stortinget Norway 2023-03-16 14 0 0

Representantforslag om forenklet forelegg

Stortinget Norway 2023-02-23 23 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken, Marian Hussein og Freddy André Øvstegård om ein ny Myanmar-strategi for frigjering og demokratisering

Stortinget Norway 2023-02-03 30 0 0

Representantforslag om forskning på trygg kjernekraft og opprettelse av kjernekraftmyndighet

Stortinget Norway 2023-02-01 32 0 0

Representantforslag om strakstiltak mot urimelige matvarepriser

Stortinget Norway 2023-02-01 32 0 0

Representantforslag om å styrke norsk naturforvaltning ved å flytte overordnet forvaltning av areal og vilt tilbake til Klima- og miljødepartementet

Stortinget Norway 2023-02-01 29 0 0

Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av veitrafikk- og småtbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Stortinget Norway 2022-11-25 62 0 0

Representantforslag stortingsrepresentantene Kathy Lie, Torgeir Knag Fylkesnes og Stina Baarne Hassel om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Stortinget Norway 2022-11-25 66 0 0

Representantforslag om satsing på forebygging de første 1 001 dagene av barns liv - fra svangerskapet til barnet fyllet to år

Stortinget Norway 2022-10-14 79 0 0

Representantforslag om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bro ved Tretten

Stortinget Norway 2022-10-14 80 0 0

Representantforslag om offentlige skytjenester for kommunal sektor

Stortinget Norway 2022-11-25 71 0 0

Representantforslag om å sikre innsyn i alle offentlig finansierte velferdstjenester

Stortinget Norway 2022-11-09 79 0 0

Representantforslag om oppheving av miljøfartsgrenser

Stortinget Norway 2022-10-28 85 0 0

Representantforslag om miljøstøtteordningen for gods på bane

Stortinget Norway 2023-01-18 37 0 0

Representantforslag om strømstøtte til bedrifter i påvente av et mer fungerende fastprismarked

Stortinget Norway 2023-01-18 36 0 0

Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetteretning

Stortinget Norway 2022-11-30 58 0 0

Representantforslag om stortingsbehandling av endret plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for Snøhvitfeltet og Hammerfest LNG

Stortinget Norway 2023-01-18 34 0 0

Representantforslag om opprydding etter ulovlig bøtesoning, samt en utredning av ordningen

Stortinget Norway 2023-01-18 40 0 0

Representantforslag om Russlands krig i Ukraina

Stortinget Norway 2022-10-28 75 0 0

Representantforslag om gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen

Stortinget Norway 2022-10-28 70 0 0

Representantforslag om en skole uten profitt

Stortinget Norway 2022-10-06 80 0 0

Representantforslag om å beskytte norske akademiske institusjoner fra utenlandsk etterretning

Stortinget Norway 2023-02-16 28 0 0

Representantforslag om en rettferdig og klimavennlig flyavgift

Stortinget Norway 2022-10-06 82 0 0

Representantforslag om å samkjøre nytt miljøregelverk for Svalbard med den varslede Svalbardmeldingen

Stortinget Norway 2023-03-16 15 0 0

Representantforslag om en nasjonal standard for ferjetilbudet

Stortinget Norway 2023-02-24 24 0 0

Representantforslag om at det skal lønne seg å jobbe, også når man går på trygd

Stortinget Norway 2023-02-17 27 0 0

Representantforslag om å beskytte norske akademiske institusjoner mot utenlandsk etterretning - BERIKTIGET

Stortinget Norway 2023-02-17 23 0 0

Representantforslag om klagebehandlingstid i Nav

Stortinget Norway 2023-02-17 24 0 0

Representantforslag om en skole for barnets beste, ikke politisk prestisje

Stortinget Norway 2022-10-06 78 0 0

Representantforslag om en fleksibel sykepengeordning for kreftpasienter og andre i lengre behandling

Stortinget Norway 2023-02-13 31 0 0

Representantforslag om minipris på tog

Stortinget Norway 2022-12-21 54 0 0

Representantforslag om sosial dumping i budbilbransjen

Stortinget Norway 2022-12-21 55 0 0

Representantforslag om en full gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning for å sikre norske pasienters rettssikkerhet

Stortinget Norway 2023-01-05 44 0 0

Representantforslag om datadrevet industri

Stortinget Norway 2022-12-21 49 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olaug Vervik Bollestad, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Seher Aydar, Lan Marie Nguyen Berg, Irene Ojala og Grete Wold om ny handsaming av søknaden til kvinner frå Iran som har fått avslag om opphald i Norge

Stortinget Norway 2022-12-07 60 0 0

Representantforslag om å fjerne piggdekkgebyr

Stortinget Norway 2022-10-28 76 0 0

Representantforslag om et landsomfattende tilsyn av norsk eldreomsorg og tiltak for å forbedre situasjonen raskt

Stortinget Norway 2023-02-10 31 0 0

Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel

Stortinget Norway 2022-10-07 87 0 0

Representantforslag om nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra med pilotprosjekt for flytende ferjekaier og autonome ferjer

Stortinget Norway 2023-01-19 36 0 0

Representantforslag om strengere straffer for angrep på den offentlige myndighetsutøvelse

Stortinget Norway 2023-01-19 30 0 0

Representantforslag om hastetiltak mot priskrisa før jul

Stortinget Norway 2022-12-02 61 0 0

Representantforslag om salg av sterkøl fra bryggeri

Stortinget Norway 2022-12-02 61 0 0

Representantforslag om å avvikle samordningsfellen

Stortinget Norway 2022-12-02 60 0 0

Representantforslag om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft

Stortinget Norway 2022-10-21 70 0 0

Representantforslag om endring av straffeloven § 185, «rasismeparagrafen», og et tryggere offentlig ytringsrom

Stortinget Norway 2023-02-16 29 0 0

Representantforslag om en storstilt satsing på norsk olje og gass for eksport til Europa

Stortinget Norway 2022-10-21 81 0 0

Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter

Stortinget Norway 2022-10-21 73 0 0

Representantforslag om utsettelse av ikrafttredelse av voldserstatningsloven

Stortinget Norway 2022-10-28 87 0 0

Representantforslag om avvikle samordningsfellen

Stortinget Norway 2022-12-01 59 0 0

Representantforslag om at trekk i rammetilskudd for ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft gjennomføres i tråd med de forutsetningene som regjeringen presenterte for de berørte kommunene og Stortinget

Stortinget Norway 2023-01-19 31 0 0

Representantforslag om å sikre forsvarlige barnevernstjenester

Stortinget Norway 2022-10-20 69 0 0

Representantforslag om å ta læreryrket framover

Stortinget Norway 2022-10-20 71 0 0

Representantforslag ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon

Stortinget Norway 2022-10-05 69 0 0

Representantforslag om prioritering av skredsikringstiltak på E6 langs Langnesberga

Stortinget Norway 2022-10-27 83 0 0

Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Stortinget Norway 2022-10-05 81 0 0

Representantforslag om å styrke barns personvern på digitale flater

Stortinget Norway 2023-01-06 40 0 0

Representantforslag om økt satsing på kvinnehelse

Stortinget Norway 2022-12-16 59 0 0

Representantforslag om opprettelse av et solidaritetsfond

Stortinget Norway 2022-10-05 78 0 0

Representantforslag om et mer tilgjengelig Nav

Stortinget Norway 2022-10-05 68 0 0

Representantforslag om å endre regelverket til parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Stortinget Norway 2022-12-16 51 0 0

Representantforslag om en plan for ENØK

Stortinget Norway 2022-12-16 52 0 0

Representantforslag om en tillitsreform i Arbeidstilsynet

Stortinget Norway 2022-12-16 59 0 0

Representantforslag om styrket pasientsikkerhet gjennom økt bruk av simulering i sykepleierutdanningen

Stortinget Norway 2023-03-16 16 0 0

Representantforslag om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina

Stortinget Norway 2022-10-19 73 0 0

Representantforslag om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling («tæpping») direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere

Stortinget Norway 2022-10-19 60 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ane Breivik om ein lokaliseringspolitikk for statlege verksemder som sikrar utvikling av sterke og mangfaldige arbeidsmarknadsregionar rundt større byar på Sø

Stortinget Norway 2023-03-16 9 0 0

Representantforslag om en utvidet sanksjonsliste mot bidragsytere til Russlands angrepskrig

Stortinget Norway 2023-02-24 28 0 0

Representantforslag om å unnta lommeaskebeger fra oppstillingsforbudet i tobakksskadeloven

Stortinget Norway 2022-12-07 58 0 0

Representantforslag om fordeling og bruk av tilgjengelig kraft

Stortinget Norway 2023-01-19 40 0 0

Representantforslag om å fjerne muligheten for kommunale tiggeforbud

Stortinget Norway 2022-10-05 76 0 0

Representantforslag om anerkjennelse av holodomor som folkemord på det ukrainske folket

Stortinget Norway 2023-02-10 32 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad og Hilde Marie Gaebpie Danielsen om ein ny skogpolitikk

Stortinget Norway 2022-11-17 49 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kirsti Bergstø, Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Ingrid Fiskaa om gransking av seksuell trakassering i Forsvaret

Stortinget Norway 2023-03-16 14 0 0

Representantforslag om å styrke lærekandidatordningen og gjøre den tilgjengelig for flere

Stortinget Norway 2023-01-20 37 0 0

Representantforslag om suverenitet i energipolitikken

Stortinget Norway 2023-01-20 27 0 0

Representantforslag om å utsette 1. klasse til fylte syv år og innføre førskole for seksåringene basert på læring gjennom lek i tråd med seksårsreformens intensjon

Stortinget Norway 2023-01-20 35 0 0

Representantforslag om strakstiltak mot forskjellskrisa

Stortinget Norway 2023-01-20 33 0 0

Representantforslag om en mer skånsom og rettferdig hyttebygging

Stortinget Norway 2023-01-20 34 0 0

Representantforslag om en plan for en styrket helseberedskap

Stortinget Norway 2023-01-20 33 0 0

Representantforslag om åpenhet og statlig finansiert eldreomsorg

Stortinget Norway 2023-01-20 32 0 0

Representantforslag om mer effektiv utnyttelse av det eksisterende togtilbudet på det sentrale Østlandet

Stortinget Norway 2023-01-20 37 0 0

Representantforslag om homofiles rettssikkerhet og likekjønnedes mulighet til familiegjenforening i Norge

Stortinget Norway 2023-01-20 30 0 0

Representantforslag om å bruke av oppsparte midler

Stortinget Norway 2022-11-23 66 0 0

Representantforslag om å harmonisere permitteringsregler mellom havbruk og annen industri

Stortinget Norway 2022-11-30 67 0 0

Representantforslag om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern

Stortinget Norway 2022-10-12 657 1 0

Representantforslag om hets mot nasjonale minoriteter og samer

Stortinget Norway 2022-11-18 61 0 0

Representantforslag omsorgssentre

Stortinget Norway 2023-02-02 27 0 0

Representantforslag om opprydding av nedlagte og forurensende gruver

Stortinget Norway 2023-02-02 28 0 0

Representantforslag om dispensasjon fra toll- og avgiftsregelverk mv. som hindrer donasjon av mat til veldedige formål

Stortinget Norway 2023-02-02 29 0 0

Representantforslag om forbud mot ekteskap mellom søskenbarn

Stortinget Norway 2023-02-02 29 0 0

Representantforslag om å stanse alvorlige naturinngrep og styrke vernet av norsk natur i tråd med ambisjonene i den globale naturavtalen

Stortinget Norway 2022-12-22 46 0 0

Representantforslag om et arealnøytralt Norge der man stanser naturtapet og starter gjenoppbyggingen av en rik, robust og mangfoldig natur

Stortinget Norway 2022-12-12 56 0 0

Representantforslag Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om en rettferdig og klimavennlig flyavgift

Stortinget Norway 2022-10-05 73 0 0

Representantforslag om å ta tilbake den demokratiske kontrollen over kraften

Stortinget Norway 2022-12-22 53 0 0

Representantforslag om å bekjempe vold og trusler i norsk skole

Stortinget Norway 2023-02-24 26 0 0

Representantforslag om vold og seksuelle overgrep

Stortinget Norway 2022-11-18 62 0 0

Representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere

Stortinget Norway 2023-02-09 27 0 0

Representantforslag om anerkjennelse av Holodomor som folkemord på det ukrainske folket

Stortinget Norway 2023-02-09 25 0 0

Representantforslag om et enklere og mer forbrukervennlig regelverk for gavekort

Stortinget Norway 2023-02-09 29 0 0

Representantforslag om kraft til Hammerfest LNG og Snøhvit må baseres på gasskraftverk med CO<sub>2</sub>-fangst og -lagring (CCS)

Stortinget Norway 2023-02-02 29 0 0

Representantforslag omfatte fiskefartøy

Stortinget Norway 2022-10-05 70 0 0

Representantforslag om å forlenge strømstøtten til landbruket ut året

Stortinget Norway 2023-02-10 32 0 0

Representantforslag om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU

Stortinget Norway 2022-10-05 72 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim, Helge Orten og Ove Trellevik om at det ikkje skal innførast normpris-system ved grunnrenteskatt på havbruk

Stortinget Norway 2022-11-16 39 0 0

Representantforslag om å stanse eksport av våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer til Qatar

Stortinget Norway 2022-12-15 51 0 0

Representantforslag om å endre inndelingslova slik at det ikke blir unødig byråkratisk og dyrt å opprette Haram kommune

Stortinget Norway 2022-12-15 49 0 0

Representantforslag om en oppussingsplan for Skole-Norge

Stortinget Norway 2023-01-12 31 0 0

Representantforslag om å supplere verneplanene for vernede vassdrag

Stortinget Norway 2023-01-12 34 0 0

Representantforslag om bedre og raskere integrering i hele landet

Stortinget Norway 2023-01-12 35 0 0

Representantforslag om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb

Stortinget Norway 2022-12-21 45 0 0

Representantforslag omsorgssektor

Stortinget Norway 2023-02-15 29 0 0

Representantforslag om en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre

Stortinget Norway 2022-11-16 76 0 0

Representantforslag om krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus

Stortinget Norway 2023-03-22 9 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Wold og Frank Edvard Sve om å vidareføre tilbodet ved Mork rehabiliteringssenter

Stortinget Norway 2023-01-20 34 0 0

Representantforslag om å satse på trykte lærebøker og redusere og målrette skjermbruken i skolen

Stortinget Norway 2023-03-22 10 0 0

Representantforslag om strengere prioritering av kraften

Stortinget Norway 2023-03-22 9 0 0

Representantforslag om å endre regelverket for parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Stortinget Norway 2022-12-19 59 0 0

Representantforslag om å stenge Barentshavet for ytterligere olje- og gassvirksomhet

Stortinget Norway 2023-02-10 28 0 0

Representantforslag om tiltak for å ta vare på mer natur i kommunene

Stortinget Norway 2023-03-10 14 0 0

Representantforslag om bedre utnyttelse av FOT-ruter

Stortinget Norway 2023-03-10 13 0 0

Representantforslag om å kutte utslipp fra bygge- og anleggsplasser

Stortinget Norway 2023-03-10 18 0 0

Representantforslag om endring av brukerromsloven

Stortinget Norway 2023-03-10 17 0 0

Representantforslag om å tillate forsøk med lokale rusreformer

Stortinget Norway 2023-03-10 19 0 0

Representantforslag om å samle, og ikke splitte, familier på flukt

Stortinget Norway 2023-03-10 15 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentanten Ingrid Fiskaa om forbod mot eksport av varer og tenester som kan brukast til overvaking av opposisjonelle i Iran

Stortinget Norway 2022-12-12 52 0 0

Representantforslag om innføring av fritt skolevalg i hele landet

Stortinget Norway 2023-02-24 22 0 0

Representantforslag om forbod mot eksport av varer og tenester som kan brukast til overvaking av opposisjonelle i Iran

Stortinget Norway 2022-12-09 59 0 0

Representantforslag om konkurransedyktige strømpriser i Norge

Stortinget Norway 2022-12-09 53 0 0

Representantforslag om å stoppe oppsplitting av jernbanen og slå sammen Vy og Flytoget

Stortinget Norway 2022-10-06 87 0 0

Representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Stortinget Norway 2022-11-28 47 0 0

Representantforslag om en samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene basert på likeverdige parter og uten bøter

Stortinget Norway 2023-03-30 1 0

Representantforslag om et bedre tilbud til barn og unge med behov for psykiske helsetjenester

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om natur og klima

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om norsk oppfølging av kinesiske myndigheters overgrep mot uigurene og brudd på internasjonal rett

Stortinget Norway 2023-03-09 19 0 0

Representantforslag om å sikre at ingen settes i økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra helseforetakene

Stortinget Norway 2022-12-14 57 0 0

Representantforslag om fjerning av eiendomsskatt

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om å nekte flyktninger å flytte til andre kommuner før de er selvforsørgende

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag omsetningskrav for resirkulert fosfor

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om økt produksjon og forbruk av biogass

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om bedre og billigere kollektivtilbud til alle

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om en opptrappingsplan for landbruket før sommeren

Stortinget Norway 2023-03-30 0 0

Representantforslag om at Arbeidstilsynet skal kunne bøtelegge personer med en ledende rolle i en virksomhet som har begått grove brudd på arbeidsmiljøloven

Stortinget Norway 2023-02-23 24 0 0

Representantforslag om utslippskutt med biodrivstoff

Stortinget Norway 2023-03-23 9 0 0

Representantforslag om behovet for en nasjonal finansieringsløsning for sjeldne diagnoser

Stortinget Norway 2023-03-09 18 0 0

Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraft

Stortinget Norway 2023-03-23 8 0 0

Representantforslag om skatt og økonomiske forskjeller

Stortinget Norway 2022-12-07 58 0 0

Representantforslag om en kraftfull satsing på lokal energiproduksjon og -sparing

Stortinget Norway 2022-12-07 63 0 0

Representantforslag om å hindre et todelt helsevesen ved å regulere private sykehus for å sikre tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjenesten

Stortinget Norway 2023-03-09 17 0 0

Representantforslag omsetning av pels i næringsøyemed

Stortinget Norway 2022-11-10 58 0 0

Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå

Stortinget Norway 2022-11-10 62 0 0

Representantforslag om mer frihet til å jobbe der du vil

Stortinget Norway 2022-11-10 63 0 0

Representantforslag om utslippsfrie byggeplasser

Stortinget Norway 2022-12-07 60 0 0

Representantforslag om å overføre ansvaret for flere riksveier til Oslo kommune

Stortinget Norway 2022-11-11 57 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ove Trellevik, Helge Orten, Olve Grotle og Bård Ludvig Thorheim om ein ny gjennomgang av regelverket for transport av farleg last på ferjer

Stortinget Norway 2023-02-15 30 0 0

Representantforslag om å videreføre makstaket i strømstøtten for landbruket for 2023

Stortinget Norway 2022-12-07 62 0 0

Representantforslag om å myke opp adgangen til medisinsk begrunnet dispensasjon etter førerkortregelverket

Stortinget Norway 2022-11-24 51 0 0

Representantforslag om førerkort i klasse B96 og BE for kjøring av tilhenger opp til 3 500 kg på klasse B-førerkort

Stortinget Norway 2022-11-24 53 0 0

Representantforslag om å sikre oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner

Stortinget Norway 2022-11-24 55 0 0

Representantforslag om en redningspakke til frivilligheten

Stortinget Norway 2023-01-13 25 0 0

Representantforslag om en ny engangsløsning for lengeværende asylsøkere og statsløse

Stortinget Norway 2023-01-13 29 0 0

Representantforslag om seksualitetsundervisning i skolen

Stortinget Norway 2023-01-19 37 0 0

Representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og en nasjonal modell for veiledning i hjemmet

Stortinget Norway 2023-01-20 34 0 0

Representantforslag om hva det koster å være funksjonsnedsatt - et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie

Stortinget Norway 2022-12-22 48 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim, Helge Orten og Ove Trellevik om at det ikkje skal innførast normprissystem ved grunnrenteskatt på havbruk

Stortinget Norway 2022-11-17 57 0 0

Representantforslag om et arealnøytralt Norge der man stanser naturtapet og starter gjenoppbyggingen av en rik robust og mangfoldig natur

Stortinget Norway 2022-12-09 55 0 0

Representantforslag om å endre inndelingsloven slik at det ikke blir unødig byråkratisk og dyrt å opprette Haram kommune

Stortinget Norway 2022-12-13 58 0 0

Representantforslag om en realfagsstrategi for å fremme utvikling av realfagskompetanse og rekruttering av realfagskandidater til utdanning og arbeidsliv

Stortinget Norway 2023-03-09 15 0 0

Representantforslag om å etablere et utbyggingsselskap for sykehus

Stortinget Norway 2023-03-09 19 0 0

Representantforslag om umiddelbar igangsettelse av prosjektet E6 ved Lågendeltaet i Lillehammer

Stortinget Norway 2023-02-03 24 0 0

Representantforslag om inkludering av barn og unge i idretten

Stortinget Norway 2023-02-03 30 0 0

Representantforslag om utdanningsmuligheter for afghanske kvinner

Stortinget Norway 2023-02-03 25 0 0

Representantforslag om å stoppe forfallet på norsk jernbane

Stortinget Norway 2023-02-03 27 0 0

Representantforslag om at kraft til Hammerfest LNG og Snøhvit må baseres på gasskraftverk med CO<sub>2</sub>-fangst og -lagring (CCS)

Stortinget Norway 2023-02-03 24 0 0

Representantforslag om kvinners soningsforhold

Stortinget Norway 2023-03-09 15 0 0

Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av vegtrafikk- og småbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Stortinget Norway 2022-11-28 62 0 0

Representantforslag om å sikre helikopterstøtte til Hæren i 2023 og bevare kompetansemiljøet på Bardufoss

Stortinget Norway 2023-02-10 31 0 0

Representantforslag om å etablere en benchmarking-modell for vann- og avløpssektoren

Stortinget Norway 2023-02-22 26 0 0

Representantforslag om umiddelbar stans i planene for Nye Oslo universitetssykehus for å unngå uforsvarlige kutt i helsetjenestene i Oslo-regionen og Helse Sør-Øst for øvrig

Stortinget Norway 2023-02-23 25 0 0

Representantforslag om å videreføre Flytoget som selvstendig transportselskap

Stortinget Norway 2023-03-24 9 0 0

Representantforslag om å utvikle og styrke meddommertjenesten

Stortinget Norway 2023-03-24 12 0 0

Representantforslag om styrket satsing på vann og avløp

Stortinget Norway 2023-03-24 9 0 0

Representantforslag om å delegere myndighet til å utføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder

Stortinget Norway 2023-03-24 11 0 0

Representantforslag om å sikre tannhelserettigheter til personer med psykiske helseplager

Stortinget Norway 2023-03-29 0 0

Representantforslag om å ta vare på veiene vi har

Stortinget Norway 2023-03-29 0 0

Representantforslag om å få helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS raskt i arbeid

Stortinget Norway 2023-03-29 0 0

Representantforslag om godtgjørelser for nasjonale politikere som gjør at folkevalgte ikke rykker fra folk som har valgt oss

Stortinget Norway 2023-03-29 0 0

Representantforslag om å ta nasjonalt ansvar for å demme opp for gebyrsjokk for innbyggerne som følge av EUs revidering av avløpsdirektivet og rehabilitering og utbygging i VA-sektoren

Stortinget Norway 2023-03-29 0 0

Representantforslag om reversering av botidskrav og bedre vern mot partnervold

Stortinget Norway 2022-11-25 80 0 0

Representantforslag om middelbar stans i planene for Nye Oslo universitetssykehus for å unngå uforsvarlige kutt i helsetjenestene i Oslo-regionen og Helse Sør-Øst for øvrig

Stortinget Norway 2023-02-22 22 0 0

Representantforslag om flere tiltak og en ny handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd

Stortinget Norway 2023-03-15 16 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad om å justere grensa mellom Sandnes og Strand kommunar, slik at Forsand-delen av Sandnes kommune blir ein del av Strand kommune

Stortinget Norway 2022-10-05 66 0 0

Representantforslag om å nedskalere miljøfiendtlige motorveier

Stortinget Norway 2023-03-28 2 0

Representantforslag om å ikke fornye utenlandskabler

Stortinget Norway 2023-03-24 12 0 0