Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri

Stortinget Norway 2022-04-11 63 0 0

Representantforslag omdisponering av matjord og andre verdifulle arealer

Stortinget Norway 2022-04-11 63 0 0

Representantforslag om tiltak for å styrke Norges forsvarsevne og nasjonale beredskap

Stortinget Norway 2022-04-11 63 0 0

Representantforslag om tiltak for økt bemanning i skoler og barnehager

Stortinget Norway 2022-04-11 61 0 0

Representantforslag om å tette hull i det norske skattesystemet

Stortinget Norway 2022-04-11 63 0 0

Representantforslag om jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning ved bygging av sentralnett

Stortinget Norway 2022-04-11 63 0 0

Representantforslag om bemanning i barnevernet

Stortinget Norway 2022-04-11 66 0 0

Representantforslag om at oljefondet ikke skal brukes til klimaspekulasjon

Stortinget Norway 2022-04-11 64 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken, Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø om sletting av Ukrainas statsgjeld

Stortinget Norway 2022-04-11 56 0 0

Representantforslag om løsning for kontantutbetaling til befolkningen

Stortinget Norway 2022-04-11 61 0 0

Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap

Stortinget Norway 2022-04-11 62 0 0

Representantforslag om uavhengige konsekvensutredninger i vindkraftsaker

Stortinget Norway 2022-04-11 64 0 0

Representantforslag om å tette hull i konkurslovgivningen

Stortinget Norway 2022-04-11 61 0 0

Representantforslag om energi for fremtiden

Stortinget Norway 2022-04-11 64 0 0

Representantforslag om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning

Stortinget Norway 2022-03-25 71 0 0

Representantforslag om en nasjonal motorveiplan

Stortinget Norway 2022-03-25 75 0 0

Representantforslag om å sikre like konkurransevilkår for uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer (EMV) i dagligvaremarkedet

Stortinget Norway 2022-03-25 65 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Kari-Anne Jønnes og Mathilde Tybring-Gjedde om auka kompetanse innan riving og demontering

Stortinget Norway 2022-03-07 146 0 0

Representantforslag om å forebygge og redusere ensomhet

Stortinget Norway 2022-04-11 64 0 0

Representantforslag om bedre rammebetingelser for veterankjøretøy

Stortinget Norway 2022-04-11 62 0 0

Representantforslag om klimatiltak nå

Stortinget Norway 2022-04-11 65 0 0

Representantforslag om 16-årig stemmerett ved lokalvalg

Stortinget Norway 2022-03-09 79 0 0

Representantforslag om løpende opptak til barnehageplasser

Stortinget Norway 2022-03-09 77 0 0

Representantforslag om valgfrihet for familiene

Stortinget Norway 2022-03-09 84 0 0

Representantforslag om å forlenge strømkompensasjonen

Stortinget Norway 2022-03-09 85 0 0

Representantforslag om styrking av ofres stilling

Stortinget Norway 2022-03-09 78 0 0

Representantforslag om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon

Stortinget Norway 2022-03-09 85 0 0

Representantforslag om styrket, likeverdig, helårsåpent og døgnbemannet krisesentertilbud over hele landet

Stortinget Norway 2022-03-09 78 0 0

Representantforslag om helhetlig barnepalliasjon

Stortinget Norway 2022-05-25 37 0 0

Representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Stortinget Norway 2022-05-25 37 0 0

Representantforslag om å avskaffe ordningen som gir tidligere stortingsrepresentanter fri adgang til Stortingets bygninger

Stortinget Norway 2022-05-25 34 0 0

Representantforslag om å bygge opp en kraftfull norsk havvindsatsing

Stortinget Norway 2022-03-09 79 0 0

Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Stortinget Norway 2022-05-26 36 0 0

Representantforslag om politiskandalen

Stortinget Norway 2022-04-11 65 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Sylvi Listhaug om å bygge ny E39-E136 Ålesund-Tresfjordbrua fyrst

Stortinget Norway 2022-03-10 70 0 0

Representantforslag om harmonisering av rentesatser ved etterbetaling av ytelser og tilbakekreving av feilutbetalinger fra Nav

Stortinget Norway 2022-03-10 67 0 0

Representantforslag om stemmerett for16-åringer

Stortinget Norway 2022-03-10 83 0 0

Representantforslag om nasjonal motorveiplan

Stortinget Norway 2022-03-24 78 0 0

Representantforslag om en strategi for å sikre akademisk frihet

Stortinget Norway 2022-04-11 58 0 0

Representantforslag om å legge til rette for et mer bærekraftig hytteliv

Stortinget Norway 2022-04-11 58 0 0

Representantforslag om MC som et praktisk transportalternativ som bør være tilgjengelig for flere

Stortinget Norway 2022-04-11 60 0 0

Representantforslag om å styrke fastlegeordningen

Stortinget Norway 2022-05-12 35 0 0

Representantforslag om ny økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i Norge

Stortinget Norway 2022-05-12 39 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om skjerpa klimakrav til bygg

Stortinget Norway 2022-06-08 20 0 0

Representantforslag om å trekke tilbake utbyggingstillatelser på norsk sokkel som er i strid med Grunnloven

Stortinget Norway 2022-04-11 59 0 0

Representantforslag om å stanse gruvedumping i sjø

Stortinget Norway 2022-03-11 91 0 0

Representantforslag om å få flyktninger raskt i arbeid

Stortinget Norway 2022-03-11 79 0 0

Representantforslag om å sikre reell streikerett

Stortinget Norway 2022-03-11 75 0 0

Representantforslag om en ny vår for mineralnæringen

Stortinget Norway 2022-05-13 40 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Sylvi Listhaug om å byggje ny E39-E136 Ålesund-Tresfjordbrua fyrst

Stortinget Norway 2022-03-11 64 0 0

Representantforslag om like konkurransevilkår for servicehandelsnæringen

Stortinget Norway 2022-05-13 38 0 0

Representantforslag om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene

Stortinget Norway 2022-05-13 37 0 0

Representantforslag om å innføre en beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven for å håndtere en stor flyktningtilstrømming

Stortinget Norway 2022-03-09 82 0 0

Representantforslag om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon

Stortinget Norway 2022-03-11 84 0 0

Representantforslag om bedre personvern på sosiale medier

Stortinget Norway 2022-03-30 73 0 0

Representantforslag om å sikre psykisk syke barn og unge under 13 år i hele Norge et tilgjengelig tilbud 24-7

Stortinget Norway 2022-03-30 71 0 0

Representantforslag om klagemulighet etter avslag på innsyn etter offentlighetsloven

Stortinget Norway 2022-03-30 69 0 0

Representantforslag om et nytt helhetlig bilavgiftssystem

Stortinget Norway 2022-03-30 73 0 0

Representantforslag om en frihandelsavtale med Kina på is umiddelbart dersom Kina støtter Russland militært i invasjonen i Ukraina

Stortinget Norway 2022-03-30 56 0 0

Representantforslag om innføring av midlertidig grensekontroll

Stortinget Norway 2022-03-30 66 0 0

Representantforslag om å sikre oppreisning til mennesker som har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk

Stortinget Norway 2022-03-25 142 0 0

Representantforslag om rettferdige konkurransevilkår i norsk dagligvarehandel

Stortinget Norway 2022-03-30 65 0 0

Representantforslag stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en uavhengig granskning av spesialenheten

Stortinget Norway 2022-05-25 27 0 0

Representantforslag om tiltak for energisparing og mer energi inn i kraftmarkedet

Stortinget Norway 2022-03-11 78 0 0

Representantforslag om å skrote den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen

Stortinget Norway 2022-03-30 64 0 0

Representantforslag om en uavhengig granskning av spesialenheten

Stortinget Norway 2022-05-30 26 0 0

Representantforslag om å fjerne plikten til å gå av med særaldersgrense i Forsvaret

Stortinget Norway 2022-04-08 65 0 0

Representantforslag om energipolitikk for fremtiden

Stortinget Norway 2022-03-31 72 0 0

Representantforslag om kraftfulle kutt i ferje- og båtprisene

Stortinget Norway 2022-03-31 70 0 0

Representantforslag om å sikre psykisk syke barn og unge under 13 år i hele Norge et tilgjengelig tilbud 24/7

Stortinget Norway 2022-03-31 71 0 0

Representantforslag om et helseregister for sjøfolk

Stortinget Norway 2022-06-09 20 0 0

Representantforslag om en tiltakspakke for transportnæringen og bygge- og anleggsnæringen

Stortinget Norway 2022-03-31 69 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om ei miljøklagenemnd

Stortinget Norway 2022-03-31 53 0 0

Representantforslag om 30 prosent vern av natur innen 2030

Stortinget Norway 2022-04-01 72 0 0

Representantforslag om alternativ til ferjefri E39

Stortinget Norway 2022-04-01 69 0 0

Representantforslag om rask og god integrering

Stortinget Norway 2022-04-01 73 0 0

Representantforslag om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Stortinget Norway 2022-06-20 18 0 0

Representantforslag området

Stortinget Norway 2022-06-20 18 0 0

Representantforslag om å bedre ME-sykes trygderettigheter

Stortinget Norway 2022-06-20 18 0 0

Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Stortinget Norway 2022-06-20 13 0 0

Representantforslag om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense

Stortinget Norway 2022-06-20 16 0 0

Representantforslag om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

Stortinget Norway 2022-04-11 60 0 0

Representantforslag om å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk

Stortinget Norway 2022-06-20 20 0 0

Representantforslag om strengere regulering av cruisenæringen

Stortinget Norway 2022-06-20 20 0 0

Representantforslag om styrking av videregående opplæring for voksne

Stortinget Norway 2022-06-20 19 0 0

Representantforslag om økt kompleksitet i testingen av autonome kjøretøy

Stortinget Norway 2022-06-20 16 0 0

Representantforslag om å styrke Students at Risk-ordningen

Stortinget Norway 2022-06-20 15 0 0

Representantforslag om strakstiltak for å redusere passkøene i Norge

Stortinget Norway 2022-03-25 73 0 0

Representantforslag om mer nordisk forsvarssamarbeid

Stortinget Norway 2022-06-01 26 0 0

Representantforslag om bedre dyrevelferd ved hundeavl

Stortinget Norway 2022-06-10 22 0 0

Representantforslag om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Stortinget Norway 2022-06-10 21 0 0

Representantforslag om innføring av lobbyregister

Stortinget Norway 2022-03-30 75 0 0

Representantforslag om stemmerett for 16-åringer

Stortinget Norway 2022-03-14 79 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om å kutte ferjebilletten på Nordøyvegen

Stortinget Norway 2022-04-22 44 0 0

Representantforslag om å etablere medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger

Stortinget Norway 2022-05-19 35 0 0

Representantforslag om tiltak for å ta vare på matjorda

Stortinget Norway 2022-04-06 71 0 0

Representantforslag om å evaluere jernbanereformen

Stortinget Norway 2022-04-06 67 0 0

Representantforslag om en punktlig og pålitelig jernbane

Stortinget Norway 2022-04-06 69 0 0

Representantforslag om å inkludere krisesentre i Husbankens tilskuddsordninger

Stortinget Norway 2022-04-06 59 0 0

Representantforslag om å øke tempo og forpliktelser i norsk klimapolitikk

Stortinget Norway 2022-04-06 61 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentant Sofie Marhaug om full revisjon av Røldal-Suldal kraftanlegg

Stortinget Norway 2022-06-03 22 0 0

Representantforslag om et krafttak for gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i usikre tider

Stortinget Norway 2022-06-20 17 0 0

Representantforslag om gjennomgang og avvikling av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten

Stortinget Norway 2022-04-06 68 0 0

Representantforslag om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak

Stortinget Norway 2022-04-27 45 0 0

Representantforslag om å rette opp i regelverket for uføre og stenge uførefella

Stortinget Norway 2022-04-07 58 0 0

Representantforslag om å bygge hele E39 Ringvei øst i Bergen

Stortinget Norway 2022-04-07 60 0 0

Representantforslag om å respektere lokaldemokratiet og stanse statlig regulering av OUS

Stortinget Norway 2022-04-07 61 0 0

Representantforslag om økt kvalitet i SFO

Stortinget Norway 2022-04-07 58 0 0

Representantforslag om å sikre forutsigbar rett til tannhelsebehandling for tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO-pasientene)

Stortinget Norway 2022-04-07 50 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Helge André Njåstad og Silje Hjemdal om å sikra at innbyggjarane i Nordvik, Søfteland og Kalandseid slepp å betala bompengar for ein veg dei ikkje nyttar

Stortinget Norway 2022-05-20 30 0 0

Representantforslag om å sikre migrenepasienter som har fått individuell refusjon ved bruk av CGRP-hemmere

Stortinget Norway 2022-05-20 35 0 0

Representantforslag om å sikre tilgang til helsepersonell i primæromsorgen i hele Norge gjennom å sikre fortsatt adgang til å ta i bruk bemanningsbyrå

Stortinget Norway 2022-04-01 59 0 0

Representantforslag om fornuftsbasert regulering av campingbiler

Stortinget Norway 2022-04-08 58 0 0

Representantforslag om å ta alle gode krefter i bruk for å få folk i jobb

Stortinget Norway 2022-04-08 62 0 0

Representantforslag om en helhetlig plan for å beskytte norsk kystnatur mot nitrogenforurensning

Stortinget Norway 2022-04-08 55 0 0

Representantforslag om kutt i lederlønningene i helseforetakene

Stortinget Norway 2022-04-08 58 0 0

Representantforslag om utvikle alternative sluttvurderingsformer til dagens eksamen i ungdomsskole og videregående opplæring

Stortinget Norway 2022-04-08 50 0 0

Representantforslag om et bedre arbeidsliv for ansatte i varehandelen

Stortinget Norway 2022-04-08 55 0 0

Representantforslag om godkjenning av behandlersete i ambulanse

Stortinget Norway 2022-04-08 59 0 0

Representantforslag om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov

Stortinget Norway 2022-04-08 68 0 0

Representantforslag om å lukke gjeldsfeller

Stortinget Norway 2022-04-08 60 0 0

Representantforslag om helhetlig aldersfastsettelse for enslige mindreårige asylsøkere

Stortinget Norway 2022-04-08 53 0 0

Representantforslag om å prosjektere Furuset-lokket på E6

Stortinget Norway 2022-04-08 57 0 0

Representantforslag om å styrke tegnspråkets stilling og tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede for å sikre likestilt kommunikasjon

Stortinget Norway 2022-04-08 56 0 0

Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk

Stortinget Norway 2022-04-08 50 0 0

Representantforslag om mer og bedre kollektivtransport

Stortinget Norway 2022-04-08 56 0 0

Representantforslag om å begrense maktkonsentrasjon i norsk dagligvare

Stortinget Norway 2022-04-08 58 0 0

Representantforslag om å fjerne forskjellsbehandling som favoriserer utenlandsk eierskap i norsk næringsliv

Stortinget Norway 2022-04-08 58 0 0

Representantforslag om trygge fritidsaktiviteter

Stortinget Norway 2022-04-08 62 0 0

Representantforslag om hurtigspor for flytende havvind

Stortinget Norway 2022-04-08 64 0 0

Representantforslag om å rette opp i regelverket for uføre og stenge uførefella - BERIKTIGET

Stortinget Norway 2022-04-08 49 0 0

Representantforslag om at de som flyr mest, skal betale mest

Stortinget Norway 2022-04-08 51 0 0

Representantforslag om styrking av den sivile beredskapen

Stortinget Norway 2022-04-08 61 0 0

Representantforslag om et nasjonalt løft for kreative næringer

Stortinget Norway 2022-05-11 46 0 0

Representantforslag om betydelige kostnadsbesparelser i arbeidet med nytt regjeringskvartal i Oslo sentrum gjennom nedskalering av Hammersborgtunnel-prosjektet på Ring 1

Stortinget Norway 2022-04-08 50 0 0

Representantforslag om å ta sosialt ansvar og hjelpe folk med gjeldsproblemer gjennom en styrking og utvidelse av Gjeldsregisteret

Stortinget Norway 2022-04-08 53 0 0

Representantforslag om kontroll med hvilke personer som engasjerer seg i arbeidet med ukrainske flyktninger

Stortinget Norway 2022-04-27 46 0 0

Representantforslag om å hjelpe ukrainske flyktninger

Stortinget Norway 2022-03-18 64 0 0

Representantforslag om å sikre Norge fullverdig deltakelse i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)

Stortinget Norway 2022-03-18 68 0 0

Representantforslag om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling

Stortinget Norway 2022-03-18 69 0 0

Representantforslag om å flytte NBIM ut av Norges Bank og innføre strengere habilitetsregler rundt utnevnelser

Stortinget Norway 2022-03-18 68 0 0

Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

Stortinget Norway 2022-06-06 26 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Trond Helleland, Nikolai Astrup, Helge Orten og Svein Harberg om satsing på hydrogen som energiberar for tog

Stortinget Norway 2022-03-07 80 0 0

Representantforslag om midlertidige tiltak mot ekstraordinære prisøkninger

Stortinget Norway 2022-03-21 65 0 0

Representantforslag om å forby energiintensiv utvinning av kryptovaluta i Norge

Stortinget Norway 2022-03-21 64 0 0

Representantforslag om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling - BERIKTIGET

Stortinget Norway 2022-04-28 42 0 0

Representantforslag om en ny norsk EU-utredning

Stortinget Norway 2022-05-04 39 0 0

Representantforslag om midlertidig stans i mottak av kvoteflyktninger

Stortinget Norway 2022-05-04 39 0 0

Representantforslag om opprettelse av asylmottak i utlandet etter dansk eller britisk modell

Stortinget Norway 2022-05-04 45 0 0

Representantforslag om å frita husholdningene fra nettleie

Stortinget Norway 2022-03-23 68 0 0

Representantforslag om skatteplikt ved utflytting fra Norge

Stortinget Norway 2022-03-23 64 0 0

Representantforslag om ikke å bistå med henting av voksne terrorister til Norge

Stortinget Norway 2022-05-04 42 0 0

Representantforslag omstillingspakke for Finnmark

Stortinget Norway 2022-06-15 21 0 0

Representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket

Stortinget Norway 2022-06-15 18 0 0

Representantforslag om å styrke handel og samarbeid mellom Norge og Republikken Kina (Taiwan)

Stortinget Norway 2022-06-15 21 0 0

Representantforslag om å fjerne det særnorske unntaket for alle fiskefartøy fra havneforbudet

Stortinget Norway 2022-06-15 21 0 0

Representantforslag om opprettelse av et solidaritetsfond for hjelp, gjenoppbygging og å motvirke matvare- og energikrisen som følge av Russlands invasjon av Ukraina

Stortinget Norway 2022-04-08 54 0 0