Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om helhetlig barnepalliasjon

Stortinget Norway 2022-05-25 81 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om skjerpa klimakrav til bygg

Stortinget Norway 2022-06-08 68 0 0

Representantforslag stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en uavhengig granskning av spesialenheten

Stortinget Norway 2022-05-25 67 0 0

Representantforslag om ekstraordinære tiltak som følge av strømpriskrisen

Stortinget Norway 2022-09-20 30 0 0

Representantforslag om umiddelbare tiltak mot energikrisen

Stortinget Norway 2022-09-20 34 0 0

Representantforslag om en uavhengig granskning av spesialenheten

Stortinget Norway 2022-05-30 72 0 0

Representantforslag om innføring av krav for å øke bruken av solenergi

Stortinget Norway 2022-09-20 29 0 0

Representantforslag om en styrket strømstøtteordning for husholdninger, frivillighet og næringsliv

Stortinget Norway 2022-09-20 33 0 0

Representantforslag om strakstiltak mot de høye strømprisene og for å øke forsyningssikkerheten

Stortinget Norway 2022-09-20 31 0 0

Representantforslag om en krisepakke for raske investeringer i energisparing og solenergi

Stortinget Norway 2022-09-20 33 0 0

Representantforslag om å sikre en rettferdig strømstøtte, energieffektivisering og demokratisk kontroll over kraften

Stortinget Norway 2022-09-20 33 0 0

Representantforslag om et helseregister for sjøfolk

Stortinget Norway 2022-06-09 62 0 0

Representantforslag om å sikre innsyn i alle offentlig finansierte velferdstjenester

Stortinget Norway 2022-11-09 11 0 0

Representantforslag om å stoppe oppsplitting av jernbanen og slå sammen Vy og Flytoget

Stortinget Norway 2022-10-06 24 0 0

Representantforslag om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Stortinget Norway 2022-06-20 63 0 0

Representantforslag området

Stortinget Norway 2022-06-20 64 0 0

Representantforslag om å bedre ME-sykes trygderettigheter

Stortinget Norway 2022-06-20 63 0 0

Representantforslag om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense

Stortinget Norway 2022-06-20 61 0 0

Representantforslag om å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk

Stortinget Norway 2022-06-20 63 0 0

Representantforslag om strengere regulering av cruisenæringen

Stortinget Norway 2022-06-20 63 0 0

Representantforslag om styrking av videregående opplæring for voksne

Stortinget Norway 2022-06-20 61 0 0

Representantforslag om å styrke Students at Risk-ordningen

Stortinget Norway 2022-06-20 53 0 0

Representantforslag om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne

Stortinget Norway 2022-05-26 80 0 0

Representantforslag om boliger for folk, ikke for bolighaier

Stortinget Norway 2022-10-13 23 0 0

Representantforslag om bedre dyrevelferd ved hundeavl

Stortinget Norway 2022-06-10 65 0 0

Representantforslag om å sikre rusavhengige bedre oppfølging

Stortinget Norway 2022-06-10 66 0 0

Representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Stortinget Norway 2022-05-25 90 0 0

Representantforslag om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen

Stortinget Norway 2022-10-26 18 0 0

Representantforslag om et krafttak for gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i usikre tider

Stortinget Norway 2022-06-20 59 0 0

Representantforslag om økt kompleksitet i testingen av autonome kjøretøy

Stortinget Norway 2022-06-20 61 0 0

Representantforslag om å avskaffe ordningen som gir tidligere stortingsrepresentanter fri adgang til Stortingets bygninger

Stortinget Norway 2022-05-25 83 0 0

Representantforslag om å standardisere forenklet forelegg for overtredelse av veitrafikk- og småtbåtloven slik at det bøtelegges etter siktedes inntekt

Stortinget Norway 2022-11-25 2 0

Representantforslag stortingsrepresentantene Kathy Lie, Torgeir Knag Fylkesnes og Stina Baarne Hassel om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Stortinget Norway 2022-11-25 2 0

Representantforslag om satsing på forebygging de første 1 001 dagene av barns liv - fra svangerskapet til barnet fyllet to år

Stortinget Norway 2022-10-14 21 0 0

Representantforslag om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bro ved Tretten

Stortinget Norway 2022-10-14 22 0 0

Representantforslag om offentlige skytjenester for kommunal sektor

Stortinget Norway 2022-11-25 2 0

Representantforslag om reversering av botidskrav og bedre vern mot partnervold

Stortinget Norway 2022-11-25 2 0

Representantforslag om mer nordisk forsvarssamarbeid

Stortinget Norway 2022-06-01 70 0 0

Representantforslag om utsettelse av ikrafttredelse av voldserstatningsloven

Stortinget Norway 2022-10-28 15 0 0

Representantforslag om oppheving av miljøfartsgrenser

Stortinget Norway 2022-10-28 17 0 0

Representantforslag om å fjerne piggdekkgebyr

Stortinget Norway 2022-10-28 14 0 0

Representantforslag om Russlands krig i Ukraina

Stortinget Norway 2022-10-28 16 0 0

Representantforslag om gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen

Stortinget Norway 2022-10-28 15 0 0

Representantforslag om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel

Stortinget Norway 2022-10-07 21 0 0

Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

Stortinget Norway 2022-06-20 54 0 0

Representantforslag om en mer rettferdig strømstøtteordning som opprettholder insentivene til å investere i energieffektivisering

Stortinget Norway 2022-09-20 24 0 0

Representantforslag om en skole uten profitt

Stortinget Norway 2022-10-06 21 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentant Sofie Marhaug om full revisjon av Røldal-Suldal kraftanlegg

Stortinget Norway 2022-06-03 67 0 0

Representantforslag om en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre

Stortinget Norway 2022-11-16 5 0 0

Representantforslag om en rettferdig og klimavennlig flyavgift

Stortinget Norway 2022-10-06 21 0 0

Representantforslag om en skole for barnets beste, ikke politisk prestisje

Stortinget Norway 2022-10-06 21 0 0

Representantforslag omstillingspakke for Finnmark

Stortinget Norway 2022-06-15 66 0 0

Representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket

Stortinget Norway 2022-06-15 61 0 0

Representantforslag om å styrke handel og samarbeid mellom Norge og Republikken Kina (Taiwan)

Stortinget Norway 2022-06-15 59 0 0

Representantforslag om å fjerne det særnorske unntaket for alle fiskefartøy fra havneforbudet

Stortinget Norway 2022-06-15 62 0 0

Representantforslag om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning

Stortinget Norway 2022-06-06 73 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad og Hilde Marie Gaebpie Danielsen om ein ny skogpolitikk

Stortinget Norway 2022-11-17 4 0 0

Representantforslag om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft

Stortinget Norway 2022-10-21 14 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim, Helge Orten og Ove Trellevik om at det ikkje skal innførast normprissystem ved grunnrenteskatt på havbruk

Stortinget Norway 2022-11-17 5 0 0

Representantforslag om en storstilt satsing på norsk olje og gass for eksport til Europa

Stortinget Norway 2022-10-21 16 0 0

Representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter

Stortinget Norway 2022-10-21 13 0 0

Representantforslag om å sikre forsvarlige barnevernstjenester

Stortinget Norway 2022-10-20 13 0 0

Representantforslag om å ta læreryrket framover

Stortinget Norway 2022-10-20 13 0 0

Representantforslag ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon

Stortinget Norway 2022-10-05 19 0 0

Representantforslag om prioritering av skredsikringstiltak på E6 langs Langnesberga

Stortinget Norway 2022-10-27 15 0 0

Representantforslag om en utredning av forliksrådsordningen

Stortinget Norway 2022-10-05 19 0 0

Representantforslag omfatte fiskefartøy

Stortinget Norway 2022-10-05 20 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle, Turid Kristensen og Anne Kristine Linnestad om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi

Stortinget Norway 2022-10-05 16 0 0

Representantforslag om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU

Stortinget Norway 2022-10-05 16 0 0

Representantforslag om å fjerne muligheten for kommunale tiggeforbud

Stortinget Norway 2022-10-05 18 0 0

Representantforslag om opprettelse av et solidaritetsfond

Stortinget Norway 2022-10-05 20 0 0

Representantforslag om et mer tilgjengelig Nav

Stortinget Norway 2022-10-05 21 0 0

Representantforslag om satsing på forebygging av negative konsekvenser som følge av foreldres uhelse de første 1 001 dagene av barns liv - fra svangerskapet til barnet fyller to år, for hele familien.

Stortinget Norway 2022-10-17 10 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad om å justere grensa mellom Sandnes og Strand kommunar, slik at Forsand-delen av Sandnes kommune blir ein del av Strand kommune

Stortinget Norway 2022-10-05 13 0 0

Representantforslag om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina

Stortinget Norway 2022-10-19 21 0 0

Representantforslag om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling («tæpping») direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere

Stortinget Norway 2022-10-19 10 0 0

Representantforslag om å bruke av oppsparte midler

Stortinget Norway 2022-11-23 2 0

Representantforslag om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern

Stortinget Norway 2022-10-12 18 0 0

Representantforslag om hets mot nasjonale minoriteter og samer

Stortinget Norway 2022-11-18 3 0 0

Representantforslag om vold og seksuelle overgrep

Stortinget Norway 2022-11-18 4 0 0

Representantforslag Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om en rettferdig og klimavennlig flyavgift

Stortinget Norway 2022-10-05 20 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim, Helge Orten og Ove Trellevik om at det ikkje skal innførast normpris-system ved grunnrenteskatt på havbruk

Stortinget Norway 2022-11-16 3 0 0

Representantforslag om å sikre norsk forsyningssikkerhet, begrense krafteksporten, stoppe videre elektrifisering av sokkelen og sikre tilgang på stabil og rimelig kraft for norske forbrukere og næringsliv

Stortinget Norway 2022-09-20 26 0 0

Representantforslag omsetning av pels i næringsøyemed

Stortinget Norway 2022-11-10 9 0 0

Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå

Stortinget Norway 2022-11-10 7 0 0

Representantforslag om mer frihet til å jobbe der du vil

Stortinget Norway 2022-11-10 10 0 0

Representantforslag om å overføre ansvaret for flere riksveier til Oslo kommune

Stortinget Norway 2022-11-11 7 0 0

Representantforslag om å myke opp adgangen til medisinsk begrunnet dispensasjon etter førerkortregelverket

Stortinget Norway 2022-11-24 1 0

Representantforslag om førerkort i klasse B96 og BE for kjøring av tilhenger opp til 3 500 kg på klasse B-førerkort

Stortinget Norway 2022-11-24 1 0

Representantforslag om å sikre oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner

Stortinget Norway 2022-11-24 2 0