Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om innføring av et lobbyregister for Stortinget

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 9 0 0

Representantforslag om et mer fleksibelt uføresystem

Stortinget Norge Norway 2023-05-23 0 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Grete Wold og Ingrid Fiskaa om marine grunnkart i kystsona

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 9 0 0

Representantforslag om en supplerende utredning av skatteutvalgets forslag til skattlegging av bolig og fast eiendom

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 11 0 0

Representantforslag om erfaringer med skolelekser til erstatning for hjemmelekser

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 10 0 0

Representantforslag om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 9 0 0

Representantforslag om en mer motiverende videregående skole

Stortinget Norge Norway 2023-05-25 0 0 0

Representantforslag om å anskaffe nye togsett til Rørosbanen

Stortinget Norge Norway 2023-05-26 0 0 0

Representantforslag om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk

Stortinget Norge Norway 2023-06-01 0 0 0

Representantforslag om å bidra til gjenåpning av sivil flytrafikk fra Moss lufthavn, Rygge

Stortinget Norge Norway 2023-06-01 0 0 0

Representantforslag om voldelig ekstremisme og radikalisering

Stortinget Norge Norway 2023-06-05 0 0 0

Representantforslag omstillingen i Norge

Stortinget Norge Norway 2023-06-05 0 0 0

Representantforslag om en næringsvennlig, modernisert og forbrukervennlig alkoholpolitikk - BERIKTIGET

Stortinget Norge Norway 2023-06-05 0 0 0

Representantforslag om en verifiserbar aldersgrense for sosiale medier og regulering av innhold og reklame rettet mot barn

Stortinget Norge Norway 2023-06-06 0 0 0

Representantforslag om nedskalere miljøfiendtlige motorveier

Stortinget Norge Norway 2023-03-27 18 0 0

Representantforslag om tilbakekjøp av velferdseiendommer

Stortinget Norge Norway 2023-06-08 0 0 0

Representantforslag om innføring av lobbyregister for Stortinget

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om å dempe prisveksten på mat og styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 14 0 0

Representantforslag om internasjonal gjeldsslette for å nå berekraftsmåla

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om mer rettferdig inkasso og gjeld i dyrtid

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om marine grunnkart i kystona

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 12 0 0

Representantforslag om et bærekraftig og langsiktig havbruk

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 16 0 0

Representantforslag Anna Molberg, Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle og Tor André Johnsen om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om å utvide nullvekstmålet

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om å styrke Norges forsvarsevne

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om erfaringer fra skolelekser til erstatning for hjemmelekser

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 15 0 0

Representantforslag om å oppdatere pengepolitikken

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 12 0 0

Representantforslag om legalisering av cannabis

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 14 0 0

Representantforslag om frys av salg av barnehageeiendom

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om å sikre anstendig sosialhjelp til alle som trenger det

Stortinget Norge Norway 2023-06-12 0 0 0

Representantforslag om billigere vei- og kollektivtrafikk uten bompenger

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om å øke trafikksikkerheten for skolebusser, lastebiler og øvrig tungtransport

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 12 0 0

Representantforslag om kriminalomsorgsløft

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 11 0 0

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 14 0 0

Representantforslag om en opptrappingsplan for barnetrygden

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 12 0 0

Representantforslag om en nærenergireform

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 14 0 0

Representantforslag om å bedre boligkvalitet og å gjøre flere boliger tilgjengelige for helårsbeboere

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 13 0 0

Representantforslag om en bærekraftig tildeling av kraft

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 11 0 0

Representantforslag om akutte tiltak mot sosial dumping i drosjenæringen

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 11 0 0

Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 10 0 0

Representantforslag om reform av UNE

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 10 0 0

Representantforslag om bedre veisikkerhet

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 11 0 0

Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 10 0 0

Representantforslag om klimatiltak som monner

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 15 0 0

Representantforslag om alltid å utrede alternativer til luftledning ved utbygging av sentralnettet

Stortinget Norge Norway 2023-06-15 0 0 0

Representantforslag om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

Stortinget Norge Norway 2023-06-15 0 0 0

Representantforslag om å sikre nasjonal kontroll over mineralressursene på Fensfeltet

Stortinget Norge Norway 2023-06-15 0 0 0

Representantforslag om å skape et mer demensvennlig samfunn

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om skjerpede reaksjoner mot villmannskjøring

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om styrket kamp mot negativ sosial kontroll

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om å forsterke innleieregelverket

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om en strandsone for alle og styrking av allemannsretten

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om tryggere fylkesveier og økt nedbetalingstid for bompenger i distriktene

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om styrket suverenitet, sysselsetting og energisikkerhet på Svalbard

Stortinget Norge Norway 2023-06-16 0 0 0

Representantforslag om en effektiv og trygg hverdag for myke trafikanter

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om forurensningsfri fotballglede

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å tilby MS-pasienter stamcellebehandling på norske sykehus

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om kunnskap og veildedning i bruk av kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å avvikle E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast)

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å å gjøre Norge til verdens beste nærings-, gründer- og nyskapingsnasjon

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om tiltak for å reetablere livskraftige fiskebestander i Oslofjorden

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om å rive færre og gjenbruke flere bygninger for en mer miljø- og klimavennlig byggenæring

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om obligatorisk ID-merking av katter

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om etablering av et sosialt investeringsfond

Stortinget Norge Norway 2023-06-19 0 0 0

Representantforslag om et boligmarked med muligheter for alle - BERIKTIGET

Stortinget Norge Norway 2023-06-20 0 0 0

Representantforslag om og veildedning i bruk av kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-06-21 0 0 0

Representantforslag om å la kommunene selv regulere konsum av alkohol på offentlig sted

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 14 0 0

Representantforslag om fleire staduavhengige jobbar i statsforvaltinga

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 11 0 0

Representantforslag om en supplerende utredning av skatteutvalgets forslag til skattelegging av bolig og fast eiendom

Stortinget Norge Norway 2023-03-31 10 0 0

Representantforslag om krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus

Stortinget Norge Norway 2023-03-22 18 0 0

Representantforslag om å satse på trykte lærebøker og redusere og målrette skjermbruken i skolen

Stortinget Norge Norway 2023-03-22 17 0 0

Representantforslag om strengere prioritering av kraften

Stortinget Norge Norway 2023-03-22 15 0 0

Representantforslag om en samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene basert på likeverdige parter og uten bøter

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 17 0 0

Representantforslag om et bedre tilbud til barn og unge med behov for psykiske helsetjenester

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 12 0 0

Representantforslag om natur og klima

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 13 0 0

Representantforslag om fjerning av eiendomsskatt

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 10 0 0

Representantforslag om å nekte flyktninger å flytte til andre kommuner før de er selvforsørgende

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 11 0 0

Representantforslag omsetningskrav for resirkulert fosfor

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 13 0 0

Representantforslag om økt produksjon og forbruk av biogass

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 11 0 0

Representantforslag om bedre og billigere kollektivtilbud til alle

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 11 0 0

Representantforslag om en opptrappingsplan for landbruket før sommeren

Stortinget Norge Norway 2023-03-30 12 0 0

Representantforslag om utviklingshemmedes møte med strafferettspleien

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om utslippskutt med biodrivstoff

Stortinget Norge Norway 2023-03-23 14 0 0

Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraft

Stortinget Norge Norway 2023-03-23 15 0 0

Representantforslag om en frihetsfremmende handelspolitikk

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Ove Trellevik, Olve Grotle, Alfred Jens Bjørlo, Mathilde Tybring-Gjedde, Svein Harberg og Kjell Ingolf Ropstad om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om å avvikle nullvekstmålet i veitrafikken

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om en barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag om å bedre psykisk helsetilbud for innsatte i fengsel

Stortinget Norge Norway 2023-05-01 0 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal gjeldsslette for å nå berekraftsmåla

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 7 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad og Ingvild Wetrhus Thorsvik om fleire staduavhengige jobbar i statsforvaltinga

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 7 0 0

Representantforslag om en human ruspolitikk i norske kommuner

Stortinget Norge Norway 2023-05-04 0 0 0

Representantforslag om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med EU

Stortinget Norge Norway 2023-05-10 0 0 0

Representantforslag om demokratisk kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-05-10 0 0 0

Representantforslag om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft

Stortinget Norge Norway 2023-05-11 0 0 0

Representantforslag om å la folk få puste på ferie

Stortinget Norge Norway 2023-05-12 0 0 0

Representantforslag om Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift

Stortinget Norge Norway 2023-05-12 0 0 0

Representantforslag om et kriminalomsorgsløft

Stortinget Norge Norway 2023-04-03 7 0 0

Representantforslag om å videreføre Flytoget som selvstendig transportselskap

Stortinget Norge Norway 2023-03-24 16 0 0

Representantforslag om å utvikle og styrke meddommertjenesten

Stortinget Norge Norway 2023-03-24 19 0 0

Representantforslag om styrket satsing på vann og avløp

Stortinget Norge Norway 2023-03-24 16 0 0

Representantforslag om å delegere myndighet til å utføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder

Stortinget Norge Norway 2023-03-24 17 0 0

Representantforslag om å sikre tannhelserettigheter til personer med psykiske helseplager

Stortinget Norge Norway 2023-03-29 9 0 0

Representantforslag om å ta vare på veiene vi har

Stortinget Norge Norway 2023-03-29 13 0 0

Representantforslag om å få helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS raskt i arbeid

Stortinget Norge Norway 2023-03-29 11 0 0

Representantforslag om godtgjørelser for nasjonale politikere som gjør at folkevalgte ikke rykker fra folk som har valgt oss

Stortinget Norge Norway 2023-03-29 11 0 0

Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon

Stortinget Norge Norway 2023-05-16 0 0 0

Representantforslag om å etablere en økonomisk opptrappingsplan for Forsvaret

Stortinget Norge Norway 2023-05-17 0 0 0

Representantforslag om en bedre politikk for anskaffelse, bytte og eie av bolig

Stortinget Norge Norway 2023-05-17 0 0 0

Representantforslag om å nedskalere miljøfiendtlige motorveier

Stortinget Norge Norway 2023-03-28 12 0 0

Representantforslag om å ikke fornye utenlandskabler

Stortinget Norge Norway 2023-03-24 19 0 0

Representantforslag om å ta nasjonalt ansvar for å demme opp for gebyrsjokk for innbyggerne som følge av EUs revidering av avløpsdirektivet og rehabilitering og utbygging i VA-sektoren

Stortinget Norge Norway 2023-03-29 11 0 0